Jelen ÁSZF az Eladó által üzemeltetett, www.ecomind.hu honlapon található internetes webáruházban történő vásárlás feltételeit tartalmazza, így különösen a vásárlással kapcsolatban Eladó és Vásárló jogait és kötelezettségeit, teljesítési határidőket, szállítási és fizetési feltételeket, Vásárlót megillető jogok gyakorlásának szabályait.

Vásárló a megrendelés véglegesítése előtt köteles megismerni az ÁSZF-et, a Honlapon történő vásárlással Vásárló elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF teljes egészében a Vásárló és az Eladó között létrejövő Szerződés részét képezi.

1. Eladó elérhetőségei

Cégnév: Ecomind Kft.
Székhely: 1025 Budapest, Páfránykert utca 14/A,
Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-935513
Adószám: 22605421-2-41
Számlaszám: 12600016-18433141-32932781
Email cím: info@ecomind.hu
Telefonszám: 06-30-905-0495 (munkanapokon 9.00 és 17.00 óra  között hívható)

Tárhelyszolgáltató adatai:
Cégnév: Mentha Hosting Kft.
Székhely: 1213 Budapest, Kórus utca 11.
E-mail cím: info@mentha.hu

2. Fogalmak

Felek jelenti Eladót és Vásárlót együttesen.

Fogyasztó jelenti a szakmája, önálló foglalkozása vagy  üzleti tevékenysége körén kívül eljáró  természetes személyt.

Fogyasztói szerződés jelenti az olyan szerződést, amelynek egyik  alanya Fogyasztónak minősül.

Honlap jelenti a www.ecomind.hu  weboldalon található  webáruházat.

Szerződés jelenti az Eladó és a  Vásárló között a Honlap és  elektronikus levelezés igénybevételével  létrejövő adásvételi szerződést.

Termék jelenti a Honlap kínálatában szereplő, a  Honlapon eladásra kínált árut.

Vásárló jelenti a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő  szerződést kötő személy.

3. A vásárlás folyamata

3.1 Előzetes regisztráció, böngészés, a termékek kiválasztása, kosárba helyezése

A megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba” feliratra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy pipa a Kosárba felirat mellett, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Ha a “Kosár” feliratra kattint, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. Amennyiben folytatni szeretné a vásárlást vagy nézelődni szeretne még a termékek között, úgy a vissza gombbal teheti ezt meg, amivel visszajut a Termékeket bemutató oldalra.

3.2 Kosár tartalmának módosítása

A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelni kívánt termék mennyiségét , és tételt tud törölni a kosárból. Ha minden rendben talált, akkor a “Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával.

3.3 Megrendelés véglegesítése, szállítási adatok megadása

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, a „Tovább” feliratra kattintva a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben nem jelölte be az ezt megelőző oldalon, hogy “Legyen ez a  szállítási cím is”. A szállítási adatok megadását követően a kívánt szállítási módot kell kiválasztania. Ezek után a “Tovább” gombra kattintva – ha rendelkezik kuponnal – akkor itt megadhatja a kuponkódot a “Kattints ide a kód megadásához” feliratra kattintva, majd a fizetési módot kell kiválasztania a rendelkezésre álló lehetőségek közül és a „Tovább” feliratra kattintani. Ekkor megjelenik egy összegző képernyő, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Megrendelés elküldése” feliratra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el az Eladó  részére.

3.4 Visszaigazolás

A megrendelésről, annak befejezése után a rendszer automatikus visszaigazoló e-mailt küld.

Az automatikus email Vásárlóhoz történő megérkezésekor létrejön a Szerződés. Eladó fenntartja a jogot arra, hogy kivételes esetekben az automatikus visszaigazolásban szereplő szállítási időtől eltérjen. Ezt hirtelen, kiszámíthatatlanul bekövetkező készlethiány okozhatja egyes termékek esetében, amelyről Vásárlót értesíti.

A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg Eladótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló emailt.

Ha a Vásárló a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt a visszaigazoló email beérkezését követő 24 órán belül jeleznie kell Eladó felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló emailt Eladó akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak.

4. A Szerződés alakisága

A Honlapon  keresztül kötött szerződés nem írásbeli-, hanem ráutaló magatartással megkötött Szerződésnek minősül. A Szerződést ennek megfelelően Eladó nem iktatja, továbbá nincs így nincs lehetősége Vásárlónak, hogy ahhoz utólag írásban hozzáférjen. Vásárlónak lehetősége van, hogy jelen ÁSZF-ről másolatot készítsen.

5. Az adatbeviteli hibák kijavítása

Vásárlónak a vásárlás folyamata során a megrendelés véglegesítése előtt lehetősége van az általa bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Vásárló már a következő oldalra lépett). Vásárló felel az általa megadott adatok pontosságáért. Vásárló a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a Vásárló hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Vásárlóra hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja.

6. A Szerződés nyelve

A Szerződés nyelve a magyar.

7. Tájékoztatás a termékek lényeges tulajdonságairól

A Honlapon található Termékek lényeges jellemzőit az adott Termék melletti ismertető tartalmazza. Eladó mindent megtesz a Termékek alapvető tulajdonságainak minél hitelesebb feltüntetése érdekében. Ennek részei a termékleírások, a Termékről készült fényképek, név, bruttó ára, valamint a Termék szállításához kapcsolódó költségek.

Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért Eladó nem vállal felelősséget.

Eladó megfelelő gondossággal kezeli a Honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat..

A Honlapon a Termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a Termék ára nem tartalmaz. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.

8. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

8.1 Kellékszavatosság

Vásárló Eladó hibás teljesítése esetén a Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát Eladó költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Eladó adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül közölni az Eladóval. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Vásárló  az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat (6) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.2 Termékszavatosság

A Termék hibája esetén a Vásárló – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával (azaz Eladóval) szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó, forgalmazó (azaz Eladó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (azaz Eladónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Vásárló nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.3 Jótállás

A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat, mely szerint az Eladó által értékesített termékekre nem áll fenn jótállás. Amennyiben a Termék gyártója a Termékre jótállást biztosít, Eladó azonos feltételekkel Vásárló részére is jótállást biztosít.

9. Panaszkezelés, vitarendezési fórum

9.1 Fogyasztói panasz

Vásárló  a Termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a 14.  pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

Eladó a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Eladó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz.

Eladó a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben Eladó az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt Eladó egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen Szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja Vásárlót.

9.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Eladó és Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita az Eladóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára (amennyiben Vásárló Fogyasztónak minősül):

 • Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

A magyarországi békéltető testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu ; bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu ; bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu ; zmbekelteto@zmkik.hu

 

Az Európai Bizottság honlapján keresztül lehetőségük nyílik a fogyasztóknak arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat a szolgáltatókkal online rendezzék, amely lehetővé teszi a Felek számára, hogy elkerüljék a bírósági eljárást.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

10. A Vásárló elállási joga

10. 1 Elállási jog

A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlóra vonatkoznak és alkalmazandóak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A félreértések elkerülése érdekében Eladó rögzíti és az érintett Vásárlók kifejezetten tudomásul veszik, hogy mindazon természetes személyek, akik a jelen pontban említett meghatározásnak nem felelnek meg, azaz nem szakmájuk, foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységükön kívül járnak el, illetve a nem természetes személy Vásárlók nem tartoznak a jelen pontban részletezett szabályok hatályok alá, azaz e személyek esetében a jelen pontban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak. A fentiekben említett Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a./ a terméknek,

b./ több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c./ több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d./ ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének, a megrendelésnek a számla dátumának napjától számított   30  (harminc) napon belül (a továbbiakban: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Minden esetben a számla dátuma az irányadó.

A Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél útján a jelen ÁSZF 14. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére az Elállási Időszak alatt. Ebből a célból a Vásárló felhasználhatja az EZEN A LINKEN ELÉRHETŐ elállási nyilatkozat mintát is.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 30. naptári napon) elküldi Eladónak.

Eladó a határidő számítás szempontjából az elállási nyilatkozat emailbeli küldésének időpontját veszi figyelembe.

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt (30, azaz harminc napon belül) elküldi elállási nyilatkozatát a leírtak szerint az Eladó részére.

A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket Eladó 14. pontban feltüntetett címére  késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 (harminc) napon belül visszaküldeni az Eladó részére. A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló  a 30 (harminc) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A megrendelt terméket a személyes átvételi helyre is visszaviheti. Készpénz visszafizetését Eladó nem vállalja.

Ha a Vásárló több mint egy terméket rendel meg, bármelyik vagy az összes termékre vonatkozó szerződéstől elállhat.

A Termék Eladó címére történő visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. Az Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli. A terméket az eredeti csomagolásában kell visszaküldeni. Amennyiben Vásárló megrendelést ad le egy másik termékre a visszaküldött termék helyett, úgy az új rendelés fuvar költségét Eladó állja a csomag értékétől függetlenül.

Ha a Vásárló eláll a Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül Eladó visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve azokat a többlet költségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket. Eladó a bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés (amennyiben elérhető) esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utalja vissza a visszáru összeget.

Abban az esetben, ha a Vásárló a termék megvásárlására irányuló Szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett Terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget Eladó az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett Termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

A Honlapon található csomagajánlat esetében az elállási jog kizárólag az egész Termék (a csomagajánlat egésze) tekintetében gyakorolható.

A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő Eladó, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak,
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, (pl. szappan, fogkefe, borotva, pohár, palack, kozmetikum, tisztítószer)
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható ingadozásától függ.

A visszaküldendő termékhez a Vásárlónak mellékelnie kell a számlát, és lehetőség szerint megjelölendő a visszaküldés oka is. A visszaküldés okának megjelölése, azaz az elállási jog indokolása nem kötelező, így amennyiben a Vásárló nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését, vagy ezen okból bármely kapcsolódó jogának csorbulását. A termék visszaküldése esetén a Vásárló az 14. pontban megadott címre kell, hogy visszaküldje a terméke(ke)t.

Amennyiben a Vásárlónak bármely kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, az Eladó ügyfélszolgálatához fordulhat a következő email címen: info@ecomind.hu , vagy az alábbi telefonszámon: Tel.: 06-30-9050495  (munkanap 9.00 és 18.00 óra között, normál díjszabással hívható).

Elállás akció esetére:

Amennyiben a Fogyasztó, illetve fogyasztónak nem minősülő egyéb Vásárló az Eladó által meghirdetett  akció során a Eladó ÁSZF-jében foglalt elállási jogával él (vásárlás napjától számított 30 nap), a Termékek visszaszolgáltatása és a vételár visszatérítése kapcsán az alábbi szabályok is figyelembe veendőek és megfelelően alkalmazandóak:

 1. Amennyiben a Termék visszaszolgáltatása az akció során kapott ajándék termékre vonatkozik, Eladó ez esetben a Termék nyugtában/számlában szereplő – kedvezményként érvényesített, azaz a vételár végösszegéből levont – bruttó fogyasztói vételárát nem téríti meg a Vásárló számára, tekintettel arra, hogy annak megfizetése a Termék átvételekor a Vásárló által, az akciós feltételek következtében nem történt meg (a termék ingyenesen került juttatásra);
 2. Amennyiben a Vásárló az átvett és kifizetett összes terméket vissza kívánja küldeni, amelynek vételárát megfizette (azaz, nem az ajándékba kapott terméket), és a Vásárló az ajándék Terméket meg kívánja tartani, ennek eredeti, nyugtán/számlán feltüntetett vételárát a másik Termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg meg kell térítenie, mivel az ajándék juttatás feltétele egy Termék vásárlása volt. A már megfizetett vételárú, visszaszolgáltatni szándékozott Termék vételára visszatérítésének az ajándék Termék vételárának megtérítése vagy egyidejűleg az ajándék Termék visszaszolgáltatása az előfeltétele.
 3. Amennyiben a Vásárló 16.000Ft feletti értékben vásárolt és emiatt ingyenes szállítást vett igénybe, akkor a visszaküldés esetén, ha a visszaküldött termék árával csökkentve a végösszeget, nem éri el a 16.000Ft-ot, akkor Eladó a szállítási díjjal csökkentett összeget fizeti vissza Vásárlónak, hiszen így Vásárló nem válik jogosulttá az ingyenes szállításra.

11. Szállítás, szállítási költségek

A megrendelt Terméknek a futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy a Eladónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a Termék).

A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. A szállítási időkről a mindenkori megrendelési folyamat során Eladó tájékoztatja Vásárlót. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, emailben fogja Eladó Vásárlót erről tájékoztatni.

Vásárló a következő szállítási módok közül választhat:

 1. Kérheti Foxpost csomagautomatába a megrendelt termékeket, ennek díja 900Ft. Csomagautomata választása esetén Vásárló választhat a Foxpost által felkínált automaták listájából. Amint a csomag megérkezett az automatába, Vásárló SMS-ben megkapja a kódot, amellyel az automata nyitható. Ezt a kódot érdemes megőrizni, mivel az esetleges visszaküldés ennek a kódnak a segítségével történik, díjmentesen. A csomag ettől kezdve 3 napig vehető ki az automatából. Amennyiben valamilyen a Vásárlótól kívül álló ok miatt nem sikerül a megrendelés átvétele, úgy azt a Vásárló  a Foxpost ügyfélszolgálaton tudja jelezni, ahol segítenek megoldani a problémát. A Foxpost ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1-999-0-369
 2. A futárszolgálattal házhozszállítást kérhet, melynek díja 1590 Ft. A futárszolgálat emailben értesíti a Vevőt a pontos szállítási időről.
 3. Személyes átvétel esetén szállítási díjat nem számítunk fel.

Bruttó 16.000 Ft vásárlási érték felett a szállítás mindhárom szállítási mód esetén ingyenes.

Amennyiben a megrendelést követően technikai vagy logisztikai okokból több lépésben kell a megrendelést kiszállítanunk, a szállítási költségeket természetesen csak egyszer számítja fel a Eladó.

Ha sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét az Eladó díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért az Eladó felelősséget nem vállal!

12.Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetésig az áru Eladó tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik Eladó irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

13. Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés

Az áru kifizetése banki előreutalással, bankkártyával (Barion rendszerén keresztül) történhet.

Előre utalás esetén az esedékes összeget utalja Eladónak a következő, Transferwise-nál vezetett számlájára:

Számlatulajdonos neve: Ecomind Kft.

Számlaszám: 12600016-18433141-32932781

14. Kapcsolatfelvétel

Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük jelentkezzen az alábbi elérhetőségeken:

Emailben: info@ecomind.hu

Telefonon: 06-30/905 0495 (normál díjszabással hívható, H-P 9:00 – 17:00 óra között)

Postai úton: Ecomind Kft. 1025 Budapest, Páfránykert utca 14/A

15. Az ÁSZF módosítása

Eladó jogosult jelen ÁSZF-et bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

Eladó fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018. december 3.